คำสอนและแพร่ธรรม

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซาอุปถัมภ์โนนแก้ว ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนพลัดถิ่น Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวพี่น้องต่างความเชื่อ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคาทอลิก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน พร้อมกับการเฝ้าศิล และพิธีรับศิลอภัยบาปโอกาสชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017 Credit: คุณกิตติพิชญ์ วาปีกัง

THAI RCIA GROUP Nov 30-Dec 3, 2017 SINGAPORE

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ นำคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอน ศึกษาดูงานกระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน ระหว่าง วันที่ 30พย - 3ธค 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์

Visited the Mary of Angels church and Marina bay. 

เยี่ยมชมวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์และร่วมพิธีมิสซาที่วัดแม่พระแห่งปวงเทวาและถ่ายรูปกับเมอไลออนที่มารีน่าเบย์ (Merlion)

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การจัดอบรม เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การขาดภูมิคุ้มกันด้านจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมการกินอาหารของมนุษย์ ด้านความเชื่อ โดยฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้จัดอบรมให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคาทอลิกบ้านโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว และบ้านโคกปราสาท  โดยมีวิทยากรจากโรงบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย ครั้งนี้ ช่าวบ่ายนำเสนอกิจกรรมกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน ที่ทางฝ่ายงานได้มอบหมายให้ ในหัวข้อการติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชน  ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 ท่าน