คำประกาศ
แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015
สังฆมณฑลนครราชสีมา


     พระศาสนจักรคาทอลิก แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมฉลองปี “ปีติมหาการุณ ค.ศ. 2000” พร้อมกับมี “ทิศทางงานอภิบาล” สำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ เพื่อสานต่อทิศทางงานอภิบาลดังกล่าว และโดยการทรงนำของพระจิตเจ้า สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้ร่วมกันจัดเตรียม “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015” ซึ่งจะเป็นแม่บทพันธกิจการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ของสังฆมณฑล ในช่วง 5 ปีจากนี้ไป
     ความมุ่งหวังของแผนอภิบาลฉบับนี้ มิใช่เป็นการเริ่มทุกสิ่งใหม่ แต่เป็นการเสริมต่อพันธกิจตามแผน “ทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000” โดยยังคงยึดวิสัยทัศน์ “คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา เจริญชีวิตด้วยความเชื่อ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก ความสามัคคี แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า  พันธกิจและหลักการเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในการสร้างชุมชนให้เข้ม แข็งและดำเนินชีวิตแบบองค์รวม  
     หลังจากได้ไตร่ตรองสิ่งท้าทายและความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของสังคมในปัจจุบัน จึงได้สรุปประเด็นหลักของแผนอภิบาลไว้ว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” โดยมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนวัดให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีชีวิต ชีวา เป็นชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง โดยเจริญชีวิตตามบัญญัติรักของพระองค์ สามารถเป็นประจักษ์พยาน ประกาศและแบ่งปันข่าวดีให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนเดียวกันได้อย่าง แท้จริง
     แผนอภิบาลนี้จึงให้ความสำคัญด้านการสร้างชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชน ย่อยๆ เป็นฐาน หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (Basic Ecclesial Communities) เพราะชุมชนเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัด เป็นสังคมใหม่ที่มีรากฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรัก และเป็นเครื่องมือที่ดีในการอภิบาลและการเผยแผ่พระธรรม (เทียบ RM 51)  
     วิธีการหลักและเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาชุมชนวัด คือ “วิถีชุมชนวัด” (A New Way of being Church) ตามที่สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้สนับสนุนมาตลอด 2 ทศวรรษ และปรากฏผลดีในหลายประเทศในเอเชียมาแล้ว  “วิถีชุมชนวัด” เน้นการเจริญชีวิตทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของบรรดาศิษย์พระคริสต์ โดยเริ่มจากการ “ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” (ลก 8:21) และสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วมปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของพระศาสนจักร อันได้แก่การอภิบาล การประกาศข่าวดี การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ศาสนสัมพันธ์และการรับใช้สังคม  จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทำให้ “วิถีชุมชนวัด” เป็นจริงมากขึ้นตามลำดับในทุกท้องที่
      สังฆมณฑลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในพันธกิจตามระบุในแผนอภิบาลจากพี่น้อง สัตบุรุษทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศาสนบริกรผู้อภิบาล ผู้ร่วมงานอภิบาล บรรดานักบวช สภาอภิบาลวัด ผู้นำชุมชน ตลอดจนคริสตชนฆราวาสทุกท่านเป็นอย่างดี
     ในโอกาสฉลองนักบุญเทเรซา   ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดบ้านโนนแก้ว    สังฆมณฑลนครราชสีมา มีความยินดีที่จะประกาศ “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010” ของสังฆมณฑล  ให้บรรดาพี่น้องคริสตชนทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี นับจากวันประกาศนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2015
     ขอพระแม่มารีย์ มารดาพระศาสนจักร ได้เดินเคียงข้างและนำพวกเราในการตอบรับเสียงเรียกร้องขององค์พระเยซูคริสต เจ้าที่ว่า “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19)

อำนวยพรมายังพี่น้องทุกท่าน

ให้ไว้ ณ  วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
วันที่  16    ตุลาคม   คริสตศักราช 2010
วันฉลองวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว
พระสังฆราช ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์    
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา   

 
BEC กรุงเทพฯhttp://www.catholic.or.th/archive/bec/index.html
 เอกสารการประชุม BEC ประจำเดือนSOURCE.html
BEC โคราชhttp://www.diokorat.in.th/2011/index.php?option=com_content&view=category&id=90:bec&layout=blog&Itemid=276
BEC ท่าแร่http://www.becthare.com/
BEC อีสานครั้งที่ 1BEC_ISAN1.html
ฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์Bec.html