จังหวัดบุรีรัมย์

 

1.โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่าย

พระหรรษทาน โคกปราสาท

บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร

ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

เจ้าอาวาสคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส 

 

 

2. โบสถ์นักบุญยอแซฟ ไทรทม

หมู่ 2 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวับุรีรัมย์ 31240

เจ้าอาวาสคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

ติดต่อโรงเรียนมารีย์พิทักษ์นางรอ

 

 

 

3. โบสถ์พระมารดานิจานุเคราะห์ นางรอง

70 ถนนประชาสามัคคี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

โทร 044631727 โทรสาร 04463-1984

เจ้าอาวาสคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ

 

 

 

4. โบสถ์แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์

โรงเรียนมารีนุสรณ์  100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-บรบือ

ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

31000 โทร044-612-274 โทรสาร 044-613-984

เจ้าอาวาสคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร