จังหวัดชัยภูมิ

1. โบสถ์พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 146 หมู่ 6ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร 044811864 044812668 โทรสาร 044812668

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

 

2. โบสถ์นักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม

บ้านหนองไม้งาม ตำบลห้วยบงใต้

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

(ติดต่อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ )

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ

 

3. โบสถ์นักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้ ตำบลหนองไผ่

อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

โทร 044-882-299 โทรสาร 044-882-229

เจ้าอาวาสพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง

 

4. โบสถ์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง

ติดต่อวัดคาทอลิกแก้งค้อ 33 หมู่ 12 บ้านโนนสวรรค์ใต้

ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

โทร044-882-299 โทรสาร 044882299

เจ้าอาวาสเกรียงไกร ยิ่งยง 

5. โบสถ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง

2/1 หมู่ 12 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร044-872056

เจ้าอาวาสพ่อสมคิด เจริญนารถ

 

 

6. โบสถ์บุญราศีแห่งประเทศไทย

บ้านคลองเจริญ ตำบลบ้านคลองเจริญ

อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 36210

เจ้าอาวาสพ่อสมคิด เจริญนารถ

 

 

7. โบสถ์มารดาพระศาสนจักร (หนองกุง)

บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 36210  โทร04487-2056

เจ้าอาวาสคุณพ่อสมคิด เจริญนารถ

 

8. โบสถ์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

โคกไค วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(โคกไค)

(วัดคาทอลิกวะตะแบก) ตำบลวะตะแบก

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36220

เจ้าอาวาสคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

 

 

9. โบสถ์พระกุมารเยซู โป่งนคร

หมู่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250

เจ้าอาวาสคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ

 

 

 

10. โบสถ์นักบุญเบเนดิ๊ก ภักดีชุมพล

บ้านห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

เจ้าอาวาสคุณำนาญ กล้าหาญ

 

11. โบสถ์มารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม

180/2 หมู่1 ตำบลท่าหินโงม

ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

 

12. โบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดคาทอลิกโนนสะอาด)

138 หมู่19 ตำบลนาฝาย ตู้ ปณ 56 อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ 36000

เจ้าอาวาส คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม