ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

     การเข้าเงียบประจำปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน  2017 ขอบคุณสำหรับคำภาวนาของทุกท่าน

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การจัดอบรม เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การขาดภูมิคุ้มกันด้านจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมการกินอาหารของมนุษย์ ด้านความเชื่อ โดยฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้จัดอบรมให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนคาทอลิกบ้านโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว และบ้านโคกปราสาท  โดยมีวิทยากรจากโรงบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย ครั้งนี้ ช่าวบ่ายนำเสนอกิจกรรมกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน ที่ทางฝ่ายงานได้มอบหมายให้ ในหัวข้อการติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชน  ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 ท่าน

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ www.diokorat.in.th

  โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อที่วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในบทเทศน์พระสังฆราช ได้กล่าวถึงพระวรสารนักบุญยอห์น สอนเกี่ยวกับเรื่องให้เราทุกคนรักซึ่งกันและกัน สำหรับพระเยซูเจ้า สิ่งเดียวที่พิสูจน์ความรักแท้คือความนบนอบเชื่อฟัง”  เพราะรักพระบิดา พระองค์จึงทรงนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาจนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ แม้เป็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เช่นเดียวกัน เราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้าได้ก็โดยการนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ ดังที่ทรงตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา” (ยน 14:15)

   เข้าเงียบประจำปีพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 6-10 พย 2017 ณ โรงแรมโอเซเว่นเขาใหญ่ อ.ปากช่อง โดยมีคุณพ่อ   มีเกล กาไรซาบาล คณะเยสุอิต เป็นผู้นำการเข้าเงียบ “อยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทเพียง 1นาที มีค่ากว่าฟังผมเทศน์ 10 ครั้ง”  ข้อคิดจากคุณพ่อในวันแรกขอคำภาวนาจากทุกท่านเพื่อคุณพ่อทุกคนด้วยนะครับ

กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองนักบุญทั้งหลายและพิธีระลึกถึงผู้ตาย ณ สุสานคาทอลิก จ.นครราชสีมา เพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 น.

    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประสานงานเชิญเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนองค์กรศาสนา 4 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ  คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนาม  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าชมจำนวน 14 ท่าน นำโดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรักษา คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร แมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เซอร์มารี หลุยส์  พรฤกษ์งาม เซอร์ปริสซิลลา พิมพ์ใจ เพียเมือ และคณะ

    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ การสวดสายประคำเดือนตุลาคม ปี 2017 ที่อาคาร มารีย์อา โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานในพิธี

Credit: คุณวีระ

    วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา 9.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นักบวช ชาย - หญิง ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ณ บริเวณสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง  ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

    แผนกพลศีลสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจจิตตาธิการและกรรมการพลศีลระดับชาติ ประจำปี 2017 Villa Reina Resort เขาใหญ่. .ปากช่อง .นครราชสีมา มีบรรดาพระสงฆ์และคณะครูจาก 5 สังฆมณฑล เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน กิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้คือ ภาวนา มิสซา รับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นหนึ่งในคติพจน์ของพลศีล พูดคุยและแบ่งปันเรื่องการทำงาน ทัศนศึกษา แสวงบุญวัดพ่อบุญเกิด สำหรับหน่วยงานพลศีลนี้มี 5 สังฆมณฑล คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ,ราชบุรี,จันทบุรี,อุบลราชธานี และนครราชสีมา ปัจจุบันมีคุณพ่อสมพร  มีมุ่งกิจ เป็นผู้ประสานงานในระดับชาติ ปีหน้าพบกันใหม่ที่อุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

   วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 เวลา 10.30 . วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง และช่วงท้ายพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน

ข่าวพระศาสนจักรสากล

พระสันตะปาปา รับสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างมิสซา 

   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงมีพระดำรัสให้ชาวคาทอลิกไม่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีรับสั่งว่า การประกอบพิธีมิสซาไม่ใช่การแสดงโชว์จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใดๆในขณะที่มีการประกอบพิธี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ควรให้ความสนใจต่อพระเจ้ามากกว่าการถ่ายรูป เมื่อบาทหลวงที่ประกอบพิธีมิสซากล่าวว่าให้เรายกจิตใจขึ้น ไม่ได้กล่าวว่าให้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป ทั้งกล่าวด้วยว่าการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปในพิธีมิสซาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทำให้รู้สึกเศร้าใจเพราะไม่เพียงชาวคาทอลิกแต่นักบวชและบิชอปด้วยก็ทำเช่นกัน รับสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีมิสซาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ทำให้ผู้ที่อยู่ในพิธีจำนวนมากหัวเราะและปรบมือให้ เนื่องจากในระหว่างที่ทรงประกอบพิธีนั้น มีทั้งนักบวช บิชอป จนถึงชาวคาทอลิก หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป ทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะหลายครั้ง โดยมีครั้งหนึ่งทรงมีรับสั่งว่าคนหนุ่มสาวควรถือหนังสือไบเบิ้ลมากกว่าโทรศัพท์มือถือ แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานสื่อสังคม โดยบัญชีทวีตเตอร์ของพระองค์มีผู้ติดตามหลายล้านคน

แหล่งที่มาข่าว http://www.js100.com/en/site/news/view/47853

โป๊ปฟรานซิสองค์ประมุขแห่งคริสตจักร ทรงพูดคุยกับมนุษย์อวกาศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ 

   วันนี้(27ต.ค.60)สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้ทรงพูดคุยกับมนุษย์อวกาศประจำสถานีอวกาศนานาชาติหรือไอเอสเอสพร้อมวิงวอนให้คุ้มครองโลกหลังมนุษย์อวกาศคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์จากทัศนคติของพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ใช้วิดีโอคอล พูดคุยกับมนุษย์อวกาศ 6 คนที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ด้วยคำถามต่างๆ ขณะที่สถานีอวกาศนานาชาติอยู่ห่างจากพื้นผิวโลราว 400 กิโลเมตรทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ยังทรงพูดคุยกับ นายเซอร์เกรยาซานสกี มนุษย์อวกาศชาวรัสเซียและแรนดี้เบรสนิกมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันซึ่งบอกว่ามุมมองจากสถานีอวกาศนานาชาติทำให้พวกเขาเห็นความสวยงามของโลกเกินกว่าจะพรรณนา และหวังเห็นอนาคตของมนุษยชาติอย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงวิงวอนให้ผู้คนช่วยกันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโลก และสนับสนุนบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าโลกร้อนเกิดขึ้นเพราะส่วนหนึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์

แหล่งที่มาข่าว http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=152523&t=news

โป๊ปฟรานซิส เตือนใกล้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่ ชี้ความขัดแย้งนิวเคลียร์จะทำลายล้างความดีงามของมนุษยชาติ 

   วันนี้ (3 พ.ย. 60) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์ประมุขแห่งคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงแสดงท่าทีต่อต้านสงครามอย่างจริงจังที่สุดของพระองค์อีกครั้ง โดยตรัสต่อฝูงชนจำนวนมากระหว่างเสด็จเยือนสุสานทหารสหรัฐแห่งหนึ่งในเมืองเนตตูโน ทางตอนใต้ของกรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวานนี้ว่า ดูเหมือนว่าโลกมุ่งหน้าเข้าสู่สงคราม ซึ่งบางทีอาจรุนแรงกว่าสงครามครั้งก่อนๆ โดยสุสานแห่งนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งสุดท้ายของทหารอเมริกัน 7,860 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามปลดปล่อยภาคใต้ของอิตาลีและกรุงโรม ในปี พ.ศ.2486 และ 2487 สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จอย่างช้า ๆ ตามลำพังท่ามกลางเสาหินสีขาวรูปทรงไม้กางเขน ทรงวางดอกกุหลาบสีขาวหลายสิบดอกไว้บนเสาหิน และหยุดประทับยืนสงบนิ่งสวดมนต์ก่อนทำพิธีมิสซาร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนจำนวนมาก โป๊ปฟรานซิส ตรัสว่า การนึกถึงวัยรุ่นจำนวนมากที่สังเวยชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสิ่งสำคัญมาก ในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โลกกำลังจะเกิดสงครามโลก และกำลังจะเข้าสู่สงครามที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ ทวีความรุนแรงในช่วงหลายเดือนมานี้ สมเด็จพระสันตะปาปา เตือนว่าความขัดแย้งนิวเคลียร์จะทำลายล้างความดีงามของมนุษยชาติ

แหล่งที่มาข่าว http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=153041&t=news

สังฆมณฑลในประเทศไทย

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268