ศาสนสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 13.00 น. คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา และคณะได้เดินทางไปวัดบึงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ได้อ่านสาส์น และส่งสาส์นต่อหน้าทีประชุมแสดงความยินดี ขณะที่กำลังมีประชุมสงฆ์  ในครั้งนี้

วันนี้เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสุรชัยได้อ่านสาน์สแสดงความยินดี และร่วมสนทนาธรรมแก่คณะพี่น้องคาทอลิก อย่างกันเอง และมีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 วันที่ 17 เมษายน 2018 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และเริ่มด้วยการทำความเข้าใจว่าทำไมต้องทำศาสนสัมพันธ์ โดย บาทหลวงประยูร พงษ์พิศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล และพระศาสนจักรในประเทศไทย และ พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บรรยายเนื้อหาที่ 4 เอกสารพระศาสนจักร สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ตอนที่ 2 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำ เสกไฟ โดยพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา 31 มีนาคม 2018

วันพุธที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น. มิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำปฏิญาณคณะสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

มิสซาคืนวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คืนวันพุธที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.  ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธี เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และ การรื้อฟื้นสังฆภาพการเป็นพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย มีคณะ นักบวชที่ทำงานอยู่ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา  เข้าร่วมพิธีและพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก

สัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 26

วันที่ 14-19 มกราคม 2018 หัวข้อ “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” (The clergy: Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons) ตลอดสองวันที่ผ่านมามีการรับฟังการบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพความเป็นจริงในพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการทารุณกรรม (abuse) ผู้เยาว์และบุคคลเปราะบางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย การล่วงละมิดทางเพศ การทำร้ายจิตใจ หรือการทอดทิ้ง โดย มงซินญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ และการบรรยาย : รัฐกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง โดย คุณสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี Credit:  คุณแป๊ก คอรัส ไลน์ สตูดิโอ

หลังพิธีถวายมิสซาสุขสำราญให้สัตบุรุษ คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ ได้เดินทางไปถวายของให้พระภิกษุสงฆ์ในหมู่บ้านข้างเคียงได้แก่ วัดนางแดด วัดหนองพวง และวัดทรัพย์เจริญ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ให้ศีลให้พรกันโอกาสขึ้นปีใหม่ .. 2018

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้นำศาสนาอิสลาม ท่านอิหม่ามนิวัฒน์ และกรรมการมัสยิดกลางอันวารุสสลาม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อเอกชัย และคุณพ่อสุรชัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา และอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ศาสนสัมพันธ์วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ โดยได้ออกเยี่ยมและมอบความสุขเนื่องในวันคริสมาสที่จะมาถึงนี้ กับผู้นำทั้ง 3 ศาสนา พุทธ คริสเตียน และอิสลาม โดยการนำของคุณพ่อสุรชัย และคุณคำผง ประธานผู้สูงอายุวัด ร่วมกับสัตบุรุษ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. คุณพ่อ  สุรชัย เจริญพงศ์ ปลัดวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์     ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน ผอ.โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.ชัยชาญ รอตภัย ผอ. สภาภิบาลวัด พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องคริสตชน เข้าไหว้ และอวยพร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  โอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

        พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ  ครั้งที่ 36 ประจำปี ค.ศ.2017  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และได้ร่วมบรรยายในเนื้อหาที่ 5 เอกสารพระศาสนจักรเรื่อง ประเพณี วัฒนธรรม ,เนื้อหาที่ 7 จากความขัดแย้งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (FROM CONFLICT TO COMMUNION) Credit: ภาพ/ข่าว อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

     การเข้าเงียบประจำปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน  2017

   เข้าเงียบประจำปีพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 6-10 พย 2017 ณ โรงแรมโอเซเว่นเขาใหญ่ อ.ปากช่อง