ศาสนสัมพันธ์

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 วันที่ 17 เมษายน 2018 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และเริ่มด้วยการทำความเข้าใจว่าทำไมต้องทำศาสนสัมพันธ์ โดย บาทหลวงประยูร พงษ์พิศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล และพระศาสนจักรในประเทศไทย และ พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บรรยายเนื้อหาที่ 4 เอกสารพระศาสนจักร สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ตอนที่ 2 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำ เสกไฟ โดยพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา 31 มีนาคม 2018

วันพุธที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น. มิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำปฏิญาณคณะสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

มิสซาคืนวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คืนวันพุธที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.  ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธี เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และ การรื้อฟื้นสังฆภาพการเป็นพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย มีคณะ นักบวชที่ทำงานอยู่ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา  เข้าร่วมพิธีและพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก

สัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 26

วันที่ 14-19 มกราคม 2018 หัวข้อ “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” (The clergy: Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons) ตลอดสองวันที่ผ่านมามีการรับฟังการบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพความเป็นจริงในพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการทารุณกรรม (abuse) ผู้เยาว์และบุคคลเปราะบางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย การล่วงละมิดทางเพศ การทำร้ายจิตใจ หรือการทอดทิ้ง โดย มงซินญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ และการบรรยาย : รัฐกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง โดย คุณสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี Credit:  คุณแป๊ก คอรัส ไลน์ สตูดิโอ

หลังพิธีถวายมิสซาสุขสำราญให้สัตบุรุษ คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ ได้เดินทางไปถวายของให้พระภิกษุสงฆ์ในหมู่บ้านข้างเคียงได้แก่ วัดนางแดด วัดหนองพวง และวัดทรัพย์เจริญ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ให้ศีลให้พรกันโอกาสขึ้นปีใหม่ .. 2018

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้นำศาสนาอิสลาม ท่านอิหม่ามนิวัฒน์ และกรรมการมัสยิดกลางอันวารุสสลาม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อเอกชัย และคุณพ่อสุรชัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา และอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ศาสนสัมพันธ์วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ โดยได้ออกเยี่ยมและมอบความสุขเนื่องในวันคริสมาสที่จะมาถึงนี้ กับผู้นำทั้ง 3 ศาสนา พุทธ คริสเตียน และอิสลาม โดยการนำของคุณพ่อสุรชัย และคุณคำผง ประธานผู้สูงอายุวัด ร่วมกับสัตบุรุษ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. คุณพ่อ  สุรชัย เจริญพงศ์ ปลัดวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์     ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน ผอ.โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.ชัยชาญ รอตภัย ผอ. สภาภิบาลวัด พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องคริสตชน เข้าไหว้ และอวยพร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  โอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

        พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ  ครั้งที่ 36 ประจำปี ค.ศ.2017  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และได้ร่วมบรรยายในเนื้อหาที่ 5 เอกสารพระศาสนจักรเรื่อง ประเพณี วัฒนธรรม ,เนื้อหาที่ 7 จากความขัดแย้งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (FROM CONFLICT TO COMMUNION) Credit: ภาพ/ข่าว อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

     การเข้าเงียบประจำปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน  2017

   เข้าเงียบประจำปีพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 6-10 พย 2017 ณ โรงแรมโอเซเว่นเขาใหญ่ อ.ปากช่อง