ลงพื้นที่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

ลงพื้นที่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เขตจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสานของนางวลี อุบลเผื่อนและนางศรีสัจจา เลิกประโคน บ้านผไทรินทร์ ตำลบผไทรินทร์ อำเภอละปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ Read more

พระกุมารทูยู

งานด้านอภิบาลและสังคมของอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำพระกุมารเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษ ประกอบด้วย สภาภิบาลฯ กลุ่มวินเซน เดอ ปอล กลุ่มสตรี และผุ้สูงอายุ Read more

หมู่คณะบัวใหญ่

คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล นวกจารย์ คุณพ่อกฤติภาส จูมจันทร์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต และคุณพ่อจิมมาโด้ ผู้ช่วยนวกจารย์คณะสติกมาติน นำโนวิสจากจังหวัดภูเก็ต Read more

ศาสนสัมพันธ์สำหรับผู้แพร่ธรรม

หน่วยงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษตามโครงการจิตตารมณ์แพร่ธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมสำนักมิสซังเขตนครราชสีมา Read more

เปิดปีศักดิ์สิทธิ์

สัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่สามพรานในวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยแต่ละวัดได้ส่งตัวแทนวัดไปร่วมพิธีดังกล่าว โดยมิได้นัดหมาย Read more

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านนาพร-โคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ. อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์พัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) Read more

ฉลองชุมชนความเชื่อปากช่อง 2014

พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในการฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง พร้อมด้วยพระสงฆ์ พี่น้องคริสตชนที่มาร่วมขอบคุณ พระเจ้า เป็นประจำทุกปี Read more

ประชุมกลุ่ม Bec หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง และสัตบุรุษร่วมประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่บ้านแม่สมหวัง  นาเจริญ Read more

ฉลองวัดพระคริสตราชา เมืองคง 2014

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014  พระคุณเจ้ายอแซฟ  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธานมิสซาฉลองพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  ที่วัดพระคริสตราชา  เมืองคง Read more

การทำงานพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญนิมิตศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนชมพู เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ Read more