จงทำจิตใจให้เข้มแข็งเถิด

สาส์นมหาพรต 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิส

ศูนย์สังคมพัฒนาสี่สังฆมณฑลภาคอีสานดูงานที่ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก

BECs ที่สม่ำเสมอของชาวหนองพลวง

ประชุมคณะกรรมการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน

Reflections & Directions ณ ขวัญเรือนรีสอร์ต นครราชสีมา

กลุ่มออมทรัพย์จัดอบรมเครดิตยูเนี่ยนให้กับคณะกรรมการฯ

เชิญต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา 12 กุมภาพันธ์นี้ 14:00 น.เป็นต้นไป ณ อาสนวิหารฯ

Recent News

25
March
ผู้สูงอายุปากช่อง

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ โดยนายวิเชียร สุขตาม นางอัจฉรา สุขีวัฒน์ และนางสุรางคนา สรรเสริญสุข ไปร่วมประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุปากช่อง ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ...

Read full article
20
March
ประชุมคณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015/2558 คณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียนจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานมหาพรตในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยราย...

Read full article
16
March
สัมมนาสภาภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช จัดสัมมนาสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ ...

Read full article
04
March
ภาวนาสร้างปัญญา1

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดภาวนาสร้างปัญญาครั้งที่ 1 ขึ้น ณ หมู่บ้านโนนงิ้ว เพื่อร่วมภาวนา ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเกิดปัญญา ...

Read full article
27
February
ประชุมกลุ่ม Bec หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล  เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่ม Bec ที่บ้าน นางสาวปิ่นสุดา  คำสุวรรณ แบ่...

Read full article
25
February
งานแพร่ธรรมครั้งที่ 3

แผนกงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมผู้แพร่ธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ...

Read full article
25
February
เสกสุสานประจำปี

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง มีประเพณีการเสกสุสานในวันอาทิตย์หลังฉลองชุมชนความเชื่อของทุกปี ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ...

Read full article
25
February
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ...

Read full article
24
February
เตรียมจิตใจ

คุณพ่ออัครเดช  วงศ์อนันต์ รองอธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจสัตบุรุษ โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายพระ...

Read full article
18
February
ไตร่ตรองประเด็นเด่นมหาพรต ปี 2015 ของคุณพ่อเฉลิม

พิจารณาไตร่ตรองประเด็นเด่น สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปี 2015/2558“จงทำจิตใจให้เข้มแข็งเถิด” (ยก 5:8) ...

Read full article
18
February
สาส์นของพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2015

สาสน์ของพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยโอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2015“จงทำจิตใจ ให้เข้มแข็งเถ...

Read full article
18
February
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2015

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2015“จงทำจิตใจให้เข้มแข็งเถิด” (ยก 5:8) ...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

คุณพ่ออัครเดช  วงศ์อนันต์ รองอธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจสัตบุรุษ โอกาสฉลองว...

Read full article

ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558...

Read full article

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช จัดสัมมนาสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึง...

Read full article

หน่วยงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษตามโครงการจิตตารมณ์แพร่ธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมสำนักมิสซัง...

Read full article

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือน มกราคมกับสัตบุรุษวัดห...

Read full article

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง มีประเพณีการเสกสุสานในวันอาทิตย์หลังฉลองชุมชนความเชื่อของทุกปี ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ...

Read full article

Recent Posts

About us

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ สังฆมณฑลนครราชสีมา

เป็นหนึ่งในสี่สังฆมณฑลอีสานซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ

ปี 2507

Social Media

ท่านสามารถลิงก์เข้าสู่สื่อสังคมได้จากไอคอนด้านล่างครับ

Facebook Twitter RSS Pinterest Dribbble Youtube

GPlus Flickr Blogger/ Vimeo Picasa Instagram