โปรดศีลมหาสนิท

คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2015 และโปรดศีลมหาสนิทให้กับเยาวชนที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ภาพ Read more

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือองค์กรคริสต์สนับสนุนนโยบายของรัฐ เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ผู้นำองค์กรคริสต์เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐบาลในการเสริมสร้างคุณธรรมขับเคลื่อน และผลักดันค่านิยม 12 ประการ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส Read more

กิจกรรม เตรียมความพร้อมช่วงปีใหม่

หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ขับรถดี มีวินัย ใส่ใจ รักษากฏจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ Read more

ลงพื้นที่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

ลงพื้นที่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เขตจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสานของนางวลี อุบลเผื่อนและนางศรีสัจจา เลิกประโคน บ้านผไทรินทร์ ตำลบผไทรินทร์ อำเภอละปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ Read more

พระกุมารทูยู

งานด้านอภิบาลและสังคมของอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำพระกุมารเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษ ประกอบด้วย สภาภิบาลฯ กลุ่มวินเซน เดอ ปอล กลุ่มสตรี และผุ้สูงอายุ Read more

หมู่คณะบัวใหญ่

คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล นวกจารย์ คุณพ่อกฤติภาส จูมจันทร์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต และคุณพ่อจิมมาโด้ ผู้ช่วยนวกจารย์คณะสติกมาติน นำโนวิสจากจังหวัดภูเก็ต Read more

ศาสนสัมพันธ์สำหรับผู้แพร่ธรรม

หน่วยงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษตามโครงการจิตตารมณ์แพร่ธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมสำนักมิสซังเขตนครราชสีมา Read more

เปิดปีศักดิ์สิทธิ์

สัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่สามพรานในวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยแต่ละวัดได้ส่งตัวแทนวัดไปร่วมพิธีดังกล่าว โดยมิได้นัดหมาย Read more

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านนาพร-โคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ. อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์พัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) Read more

ฉลองชุมชนความเชื่อปากช่อง 2014

พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในการฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง พร้อมด้วยพระสงฆ์ พี่น้องคริสตชนที่มาร่วมขอบคุณ พระเจ้า เป็นประจำทุกปี Read more